Vyhraj lyžovačku

Oslavujeme 25 rokov s Vami!
Hráme o super lyžovačku. Tak hraj a vyhraj ju pre seba a svojich blízkych v TOP slovenských strediskách – Kubínska Hoľa a Roháče Spálená.

Aktuálna pandemická situácia nepraje osobným nákupom ale stále je tu možnosť výberu a nákupu „on-line“.

Ak nepotrebuješ nič z IT, tak sa zapoj do súťaže na Facebooku!

Pravidlá súťaže

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom „Vyhraj lyžovačku“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť R-COMP, s.r.o. so sídlom E. Bohúňa 2064/9, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 783 561, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka č. 19024/L (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

2. Trvanie súťaže:

je od 8.2.2021 do 28.2.2021 31.3.2021 (aktualizované 4.3.2021).
Pokiaľ nastane sprísnenie aktuálnych COVID opatrení predpokladáme predĺženie trvania súťaže.

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • ktorá má viac ako 16 rokov
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou:
    • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
    • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Podmienky Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže

Kategória A
Nakúpi v predajni R-COMP, Poľná 58, 034 01 Ružomberok tovar alebo v služby v minimálnej hodnote 10€, je členom alebo sa zaradí do programu Zákaznícka karta (účasť je bezplatná, členom poskytuje hlavne zľavy a iné výhody) a vypíše súťažný lístok, ktorý vhodí do zlosovacieho boxu.

alebo

Kategória B
Bude aktívny na súťažnom príspevku na Facebook alebo na súťažnom príspevku na Instagrame stránke Usporiadateľa. Napíše do komentára, ktoré stredisko by si si vybral koho by so sebou na lyžovačku zobral. Naviac nás môže potešiť aj zdieľaním príspevku. Žrebuje sa zo všetkých komentárov fanúšikov resp. sledovateľom stránky na fcb / instagrame.
Každý súťažiaci v Kategórii B sa môže do súťaže zapojiť len 1 x.

Usporiadateľ vyžrebuje 1 víťaza v kategórii A a 1 víťaza v kategórii B.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže, na základe vlastného uváženia, a to hlavne z dôvodu neúplného alebo nevhodného obsahu (vulgarizmy, urážky, iné vyjadrenia odporujúce dobrým mravom)

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

5. Žrebovanie:

Žrebovanie súťaže bude prebiehať pod dohľadom zamestnanca marketingového oddelenia Usporiadateľa v prevádzke R-COMP s.r.o., Poľná 58, 034 01 Ružomberok a to najneskôr do 5 dní od ukončenia súťaže do 30.7.2021 (predĺžené z dôvodu výpadku pracovnej sily a iných vplyvov pandemickej situácie). Výhercu bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec R-COMP v priebehu 14 pracovných dní od termínu ukončenia súťaže žrebovania.

Výherca môže byť informovaný o výhre prostredníctvom kontaktu, ktorú uviedol na súťažnom lístku alebo prostredníctvom komentára k súťažnému postu, v ktorom bude označený používateľským menom, s ktorým sa zapojil do Súťaže.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

6. Výhra:

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovnú výhru:

1x „skipass“ pre lyžiarske stredisko Roháče-Spálená, pre 2 osoby na 2 dni nasledujúcich po sebe alebo pre 4 osoby na 1 deň (podľa výberu výhercu)

1x „skipass pre lyžiarske stredisko Kubínska, pre 2 osoby na 2 dni nasledujúcich po sebe alebo pre 4 osoby na 1 deň (podľa výberu výhercu)

4x obed vo vybranom stredisku (len pre výhercu v kategórii A, počas čerpania „skipass-u“)

Výherca podľa podmienok v kategórii A, má možnosť výberu ceny – t. j. strediska.

Podľa ďalšieho vývoja pandemickej situácie môže byť platnosť „skipass-ov“ predĺžená do ďalšej sezóny (presná špecifikácia platnosti bude poskytnutá pri odovzdaní výhry).

„Skipass-y“ budú platné pre sezónu 2021/22 (aktualizované 8.3.2021)

Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ.

7. Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom kontaktu, ktorý uviedol na súťažnom lístku alebo prostredníctvom komentára pod súťažným postom.

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 14 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca. Výhra bude výhercovi odoslaná do 30 dní od termínu žrebovania.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novo vyžrebovaný náhradník.

8. Osobné údaje:

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Facebook, na ktorej sa Účastník zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania Súťaže, Usporiadateľom ako prevádzkovateľom. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.

Súťažiaci má práva podľa § 19 – 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok“) pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

9. Dane:

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

10. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke Usporiadateľa.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

v Ružomberku, 8.3.2021

A takto sme žrebovali

Prejsť na začiatok