vyhraj iPhone a iné ceny

Pravidlá súťaže

Do súťaže bude zaradený každý, kto
• v predajni R-COMP, s.r.o. v dňoch 28.6.2019 – 31.8.2019 nakúpi akýkoľvek tovar alebo služby v hodnote viac ako 10 € s DPH
• je členom alebo sa zapojí do programu Zákaznícka karta
• čitateľne vyplní zlosovací lístok získaný pri nákupe, ktorý následne vhodí do zlosovacej škatule umiestnenej na predajni resp. na servise

Žrebovanie prebehne dňa 2.9.2019 v priestoroch predajne R-COMP, s.r.o., Poľná 58, 034 01 Ružomberok.
Ceny budú odovzdávané po žrebovaní v termíne dohodnutom s výhercami v priestoroch predajne R-COMP, s.r.o., Poľná 58, 034 01 Ružomberok.

Všeobecné pravidlá súťaží

1. Zo žrebovania sú vylúčení zamestnanci spoločnosti R-COMP, s.r.o. a ich rodinní príslušníci.
2. Pokiaľ výherca nedosiahol vek 18 rokov bude výhra odovzdaná len jeho zákonnému zástupcovi.
3. Výhercovi zaniká nárok na cenu ak si ju neprevezme do 30.9.2019 v prevádzke firmy R-COMP, s.r.o., Poľná 58, 034 01 Ružomberok.
4. Cena môže byť odovzdaná výhercovi až po predložení dokladu totožnosti a jeho totožnosť musí korešpondovať s totožnosťou klienta uvedeného na zlosovacom lístku resp. s totožnosťou klienta zapojeného do vernostného programu Zákaznícka karta.
5. Výhry nie sú vymáhateľné súdnou cestou.
6. Výhry nemôžu byť vyplatené v hotovosti.
7. Mená výhercov budú uverejnené na našej webovej stránke www.r-comp.sk a všetci vyžrebovaní výhercovia budú oboznámení o výhre prostredníctvom kontaktu, ktorý uviedli.
8. Súťažiaci svojou účasťou vyjadruje dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov firmou R-COMP, s.r.o. v rozsahu meno, adresa a kontakt pre účely súťaže – kontaktovania výhercov.
V prípade výhry súťažiaci súhlasí s vyhotovením fotodokumentácie jeho osoby spoločne s výhernou cenou a použitím tejto fotodokumentácie na webových stránkach firmy R-COMP, s.r.o.
Spoločnosť R-COMP sa zaväzuje
dodržiavať pravidlá stanovené platnou európskou a slovenskou legislatívou a primerane Vaše osobné údaje chrániť.
9. R-COMP, s.r.o. si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zrušiť a ukončiť bez udania dôvodu alebo zmeniť podmienky súťaže.

V Ružomberku 27.6.2019